Algemene Voorwaarden van ATC-Autoservice

Algemene Voorwaarden van ATC-Autoservice, gevestigd te Rozenobel 27 5986PA Beringe
Versie geldig vanaf 01-10-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ATC-Autoservice en op iedere tussen ATCAutoservice en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite van ATC-Autoservice. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. ATC-Autoservice behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door ATC-Autosetvice erkend.
1.4 ATC-Autoservice garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ATC-Autoservice bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders
overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van ATC-Autoservice zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ATCAutoservice geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave
van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst
schriftelijk melding te maken bij ATC-Autoservice. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na
ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn
herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt ATC-Autoservice zicht het recht om
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ATC-Autoservice
binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij
dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling.
Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzenden/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen
aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten
gevolge van een duurdere verzendmethode of andere dingen zoals de standaardlevering worden nimmer
gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering
  is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft
  verklaard dat hij zijn herroepingrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
  uitgevoerd;
 •  Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
  waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen
  voordoen
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die
  een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • Verzegelde of dicht gesealde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken of geopend
 • verzegelde of dicht gesealde electronica delen, audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is
  verbroken of geopend worden nimmer terug genomen.
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of d
  die snel kunnen bederven of verouderen.
 • De levering van losse kranten cq tijdschriften en kleding die gedragen of gewassen is en niet meer in de originele
  verpakking

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ATC-Autoservice, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van ATC-Autoservice, ATC-Autoservice houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 ATC-Autoservice respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 ATC-Autoservice maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan ATC-Autoservice) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan ATC-Autoservice. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door ATC-Autoservice gegrond worden bevonden, zal ATC-Autoservice de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
ATC-Autoservice bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar
keuze van ATC-Autoservice) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
van ATC-Autoservice gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ATC-Autoservice voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 ATC-Autoservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ATC-Autoservice in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van ATC-Autoservice en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ATC-Autoservice zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ATC-Autoservice slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van ATC-Autoservice gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 ATC-Autoservice kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ATC-Autoservice en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ATCAutoservice op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ATC-Autoservice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van ATC-Autoservice gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 ATC-Autoservice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ATC-Autoservice alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ATC-Autoservice behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ATC-Autoservice
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ATC-Autoservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde
heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 ATC-Autoservice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of
raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ATC-Autoservice aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ATCAutoservice] zolang de afnemer de vorderingen van ATC-Autoservice uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van ATC-Autoservice wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door ATC-Autoservice geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ATC-Autoservice of een door
ATC-Autoservice aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ATC-Autoservice haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ATC-Autoservice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven aan ATC-Autoservice.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ATC-Autoservice en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te ROERMOND
kennis, tenzij ATC-Autoservice er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de
woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
competentie van de kantonrechter.

14 Leveringsvoorwaarden reeds gedeponeerd in juni-1986 bij de KVK te VENLO

14.1 Verder zijn alle reeds gedeponeerde leveringsvoorwaarden onder nr. LEV0562 bij de KVK te Venlo van toepassing
op al onze leveringen en diensten cq onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Tevens gelden ook de standaard
Bovag bepalingen zoals vermeld in de BOVAG voorwaarden gedeponeerd bij alle Kamers van Koophandel en
Fabrieken en griffies van rechtbanken
14.2 Een exemplaar van al deze voorwaarden is verkrijgbaar op aanvraag, dan wel via media, mail of via de Post
worden toegezonden.